Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Masłowice
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady 2023 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023 rok, bieżące, menu 114 - BIP - Urząd Gminy w Masłowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023 rok

2023 rok

UCHWAŁA NR LXVII.368.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXVII.369.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXVII.370.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXVII.371.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz odstąpienia od zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wsparciem w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXVIII.372.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXIX.373.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXIX.374.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXIX.375.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXIX.376.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXIX.377.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2023 roku

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.378.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłowice za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.379.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług Rady Gminy Masłowice za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.380.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Masłowice za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.381.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Masłowice za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.382.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Masłowice za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.383.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.384.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXX.385.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXI.386.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 31 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXIX.377.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2023 roku

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXI.387.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXI.388.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXII.389.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Chełmo

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIII.390.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIII.391.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.392.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.393.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.394.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłowice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.395.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. uchylająca uchwałę Nr LVI/200/2010 Rady Gminy Masłowice z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu położonego w rejonie miejscowości Masłowice, Ochotnik i Korytno

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.396.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. uchylająca uchwałę Nr LVI/201/2010 Rady Gminy Masłowice z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu położonego w rejonie miejscowości Ochotnik i Kalinki

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.397.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.398.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXIV.399.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.400.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.401.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Masłowice na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.402.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.403.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.404.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.405.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.406.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Masłowice wotum zaufania

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.407.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXV.408.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVI.409.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVI.410.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV.394.2023 Rady Gminy Masłowice z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Masłowice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVI.411.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVI.412.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVII.413.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVII.414.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVIII.415.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Masłowicach

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVIII.416.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 4 września 2023 r. w sprawie przekazania pisma według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVIII.417.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2023-2027

Treść uchwały (PDF)

 

UCHWAŁA NR LXXVIII.418.2023 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Treść uchwały (PDF)

Metryka

sporządzono
2023-01-25 przez Agnieszka Pawlik
udostępniono
2023-01-25 12:40 przez Chlebosz Piotr
zmodyfikowano
2023-09-26 12:05 przez Chlebosz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
611
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.