2021 rok

UCHWAŁA NR XLV.234.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 08:29:48.
UCHWAŁA NR XLV.233.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 08:28:46.
UCHWAŁA NR XLV.232.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2021 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz
zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 08:25:22.
UCHWAŁA NR XLV.231.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2021 r. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 08:22:58.
UCHWAŁA NR XLIV.230.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 08:01:02.
UCHWAŁA NR XLIV.229.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania
członka Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Masłowicach

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 07:59:47.
UCHWAŁA NR XLIV.228.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
wniosku z dnia 1 lutego 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-25 07:58:15.
UCHWAŁA NR XLIII.227.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie przekazania do
załatwienia skargi z dnia 6 lipca 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:18:23.
UCHWAŁA NR XLIII.226.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:17:30.
UCHWAŁA NR XLIII.225.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:16:16.
UCHWAŁA NR XLIII.224.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy
Masłowice na rok szkolny 2021/2022

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:12:53.
UCHWAŁA NR XLII.223.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-22 15:00:40.
UCHWAŁA NR XLII.222.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-22 14:59:18.
UCHWAŁA NR XLI.221.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:38:23.
UCHWAŁA NR XLI.220.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:37:12.
UCHWAŁA NR XLI.219.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Masłowice wotum zaufania

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:36:18.
UCHWAŁA NR XLI.218.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:34:24.
UCHWAŁA NR XLI.217.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:31:42.
UCHWAŁA NR XL.216.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 12:26:16.
UCHWAŁA NR XL.215.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-12 12:24:32.
UCHWAŁA NR XXXIX.214.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji
do opracowania zmiany statutu Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:47:52.
UCHWAŁA NR XXXIX.213.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przekazania pisma z
dnia 22 kwietnia 2021 r. według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:47:31.
UCHWAŁA NR XXXIX.212.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:46:18 | Data modyfikacji: 2021-06-09 14:16:33.
UCHWAŁA NR XXXIX.211.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:45:50.
UCHWAŁA NR XXXIX.210.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia
przez Gminę Masłowice pożyczki bankowej
długoterminowej na wyprzedzające finansowanie
zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem
środków pochodzących z Unii Europejskiej

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:44:49.
UCHWAŁA NR XXXIX.209.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 31 maja 2021 r. w sprawie niedochodzenia
należności z tytułu rekompensaty, o której
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-02 12:43:41.
UCHWAŁA NR XXXVIII.208.2021 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:10:18.
UCHWAŁA NR XXXVIII.207.2021 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na
raty płatności należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Masłowice lub jej jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:08:30.
UCHWAŁA NR XXXVIII.206.2021 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2020
rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:57:17.
UCHWAŁA NR XXXVIII.205.2021 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 24 lutego 2021 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:55:45.
UCHWAŁA NR XXXVIII.204.2021 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji z dnia 23 lutego 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:53:12.
UCHWAŁA NR XXXVIII.203.2021 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 10 lutego 2021 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:47:47.
UCHWAŁA NR XXXVI.202.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:18:57.
UCHWAŁA NR XXXVI.201.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 13:17:00.
UCHWAŁA NR XXXVI.200.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności stałych komisji Rady
Gminy Masłowice za 2020 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:57:07.
UCHWAŁA NR XXXVI.199.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Masłowice za 2020 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:54:24.
UCHWAŁA NR XXXVI.198.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:53:02.
UCHWAŁA NR XXXVI.197.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Masłowice, na rzecz Powiatu
Radomszczańskiego

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:48:21.
UCHWAŁA NR XXXVI.196.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2021 roku

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:46:34.
UCHWAŁA NR XXXVI.195.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:34:39.
UCHWAŁA NR XXXVI.194.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku

 Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:28:06 | Data modyfikacji: 2021-04-08 12:30:49.
UCHWAŁA NR XXXVI.193.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku

 Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-04-08 12:20:13 | Data modyfikacji: 2021-04-08 12:26:15.
UCHWAŁA NR XXXV.192.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2021 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:40:39.
UCHWAŁA NR XXXV.191.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:34:17.
UCHWAŁA NR XXXV.190.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Strzelce Małe w gminie
Masłowice

Treść uchwały (PDF)

Dane przestrzenne (format GML)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:29:05 | Data modyfikacji: 2021-02-15 11:30:20.
UCHWAŁA NR XXXV.189.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/49/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Masłowicach

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:24:52 | Data modyfikacji: 2021-02-15 11:26:45.
Data wprowadzenia: 2021-02-15 11:24:52
Data modyfikacji: 2021-02-15 11:26:45
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz