Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Więcej informacji o spisie powszechnym pod adresami:


https://spis.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-15 21:50:12 | Data modyfikacji: 2021-04-15 21:55:29.
Narodowy Spis Powszechny 2021
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-15 21:49:55.
Narodowy Spis Powszechny 2021
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-15 21:49:29 | Data modyfikacji: 2021-04-16 17:18:19.
Narodowy Spis Powszechny 2021
 plik,20210317122605,nsp_2021_na_www.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-15 21:49:01.
Informacja o przedłużeniu naboru na
rachmistrzów spisowych.
Informacja o przedłużeniu naboru na rachmistrzów spisowych
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:47:23.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów
spisowych wykonujących czynności w ramach prac
spisowych związanych z przeprowadzeniem
Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów
spisowych wykonujących czynności w ramach prac
spisowych związanych z przeprowadzeniem
Narodowego Spisu Powszechnego 2021

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Bogusław Gontkowski - Gminny Komisarz Spisowy w Masłowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., (możliwość wydłużenia terminu do 30 września 2021 r.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Masłowicach. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. Przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 2. Oświadczenie zawierające informację o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: przetargi@maslowice.pl platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Masłowicach – nr tel. 44 787 46 16 lub 25 wew. 27,  e-mail: przetargi@maslowice.pl

Gminny Komisarz Spisowy
        Wójt Gminy Masłowice

   (-) Bogusław Gontkowski

 

Do pobrania:

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 (DOCX)

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 (PDF)

klauzula RODO.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:35:54 | Data modyfikacji: 2021-02-09 10:07:13.
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Masłowice z
dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia
Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie
Gminy Masłowice prac spisowych podczas Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zarządzenie nr 12.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:17:07 | Data modyfikacji: 2021-01-27 09:18:49.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 09:17:07
Data modyfikacji: 2021-01-27 09:18:49
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo