Powszechny Spis Rolny 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów
terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu
Rolnego 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmisrzów terenowych

Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego - załącznik nr 1.pdf

Klauzula informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 2.pdf

Procedura naboru na rachmistrzów do powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. - załącznik nr 3.pdf

Główne zadania i obowiązki rachmistrzów terenowych_1.pdf

Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku_1.pdf

Ustawa o powszechnym Spisie Rolnym.PDF

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 14:57:38 | Data modyfikacji: 2020-06-18 09:46:42.
Informacje

 

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:34:18 | Data modyfikacji: 2020-06-16 13:36:22.
Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Masłowice -
Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020
r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w
Masłowicach

treść zarządzenia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:25:41.
Data wprowadzenia: 2020-06-16 13:25:41
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo