2020 rok

UCHWAŁA NR XXVI.142.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przekazania petycji
z dnia 23 marca 2020 roku według właściwości
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:34:08.
UCHWAŁA NR XXVI.141.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:32:10.
UCHWAŁA NR XXVI.140.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:30:17.
UCHWAŁA NR XXVI.139.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:27:51.
UCHWAŁA NR XXVI.138.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:25:25.
UCHWAŁA NR XXVI.137.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przekazania
środków finansowych z budżetu Gminy Masłowice
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w
wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w
Przedborzu
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:23:09.
UCHWAŁA NR XXVI.136.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Masłowice”
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:20:56.
UCHWAŁA NR XXVI.135.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2020 roku
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:15:28.
UCHWAŁA NR XXV.134.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2021

Uchwała.XXV.134.2020.2020-03-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:35:09.
UCHWAŁA NR XXV.133.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Masłowice

Uchwała.XXV.133.2020.2020-03-11-publikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:33:59.
UCHWAŁA NR XXV.132.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Masłowice za 2019 rok
 Uchwała.XXV.132.2020.2020-03-11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:31:17.
UCHWAŁA NR XXV.131.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności stałych komisji Rady
Gminy Masłowice za 2019 rok

Uchwała.XXV.131.2020.2020-03-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:29:03.
UCHWAŁA NR XXV.130.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie diet dla
sołtysów sołectw w Gminie Masłowice
 Uchwała.XXV.130.2020.2020-03-11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:27:13.
UCHWAŁA NR XXV.129.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
na cele niezwiązane z budową,przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla
których Zarządcą jest Wójt Gminy Masłowice.

Uchwała.XXV.129.2020.2020-03-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:25:32.
UCHWAŁA NR XXIV.128.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Przerębie

Uchwała.XXIV.128.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:41:48.
UCHWAŁA NR XXIV.127.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Kraszewicach

Uchwała.XXIV.127.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:40:37.
UCHWAŁA NR XXIV.126.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie odrzucenia w
całości stanowiska związków zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Masłowice w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Przerębie

Uchwała.XXIV.126.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:37:24.
UCHWAŁA NR XXIV.125.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie odrzucenia w
całości stanowiska związków zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Masłowice w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Kraszewicach

Uchwała.XXIV.125.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:36:07.
UCHWAŁA NR XXIV.124.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r

Uchwała.XXIV.124.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:34:52.
UCHWAŁA NR XXIV.123.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024

Uchwała.XXIV.123.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:33:34.
UCHWAŁA NR XXIV.122.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Będzyn na część składową wsi
Strzelce Małe

Uchwała.XXIV.122.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:32:20.
UCHWAŁA NR XXIV.121.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Cyganka na część składową wsi
Kawęczyn.

Uchwała.XXIV.121.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:30:41.
UCHWAŁA NR XXIV.120.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Dąbrowa Lipowska na część
składową wsi Borki.

Uchwała.XXIV.120.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:28:24.
UCHWAŁA NR XXIV.119.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Lipowczyce-Bór na część
składową wsi Borki.

Uchwała.XXIV.119.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:52:37.
UCHWAŁA NR XXIV.118.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Wymysłów na część składową
wsi Borki

Uchwała.XXIV.118.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:51:10.
UCHWAŁA NR XXIV.117.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Koń na cześć składową wsi
Kolonia Przerąb.

Uchwała.XXIV.117.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:49:25.
UCHWAŁA NR XXIV.116.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r.w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Psarki na część składową wsi
Kolonia Przerąb

Uchwała.XXIV.116.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:47:29.
UCHWAŁA NR XXIV.115.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Grabowiec na część składową wsi
Bartodzieje.

Uchwała.XXIV.115.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:45:26.
UCHWAŁA NR XXIV.114.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Podkrosno na część składową wsi
Bartodzieje

Uchwała.XXIV.114.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:43:05.
UCHWAŁA NR XXIV.113.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, zapośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Chaptyzów na część składową
wsi Tworowice

Uchwała.XXIV.113.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:41:20.
UCHWAŁA NR XXIV.112.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Chylczów na część składową wsi
Tworowice

Uchwała.XXIV.112.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:36:51.
UCHWAŁA NR XXIV.111.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Uchwała.XXIV.111.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:34:57.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:34:57
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo