2020 rok

UCHWAŁA NR XXXIV.188.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Gminy Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:46:35.
UCHWAŁA NR XXXIV.187.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji planu
pracy Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:44:49.
UCHWAŁA NR XXXIV.186.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji planu
pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy
Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:43:00.
UCHWAŁA NR XXXIV.185.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji planu
pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy
Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:40:49 | Data modyfikacji: 2021-01-04 14:41:15.
UCHWAŁA NR XXXIV.184.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie akceptacji planu
pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Planowania Przestrzennego, Ładu, Porządku,
Bezpieczeństwa Publicznego oraz Handlu i Usług
Rady Gminy Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:39:01.
UCHWAŁA NR XXXIV.183.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:36:06.
UCHWAŁA NR XXXIV.182.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Masłowice na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:33:48.
UCHWAŁA NR XXXIV.181.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2021-2026

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 09:32:50.
UCHWAŁA NR XXXIV.180.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii i Innym Uzależnieniom na rok 2021

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:54:54.
UCHWAŁA NR XXXIII.179.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:50:03.
UCHWAŁA NR XXXIII.178.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:46:46.
UCHWAŁA NR XXXIII.177.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:46:10.
UCHWAŁA NR XXXIII.176.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:43:20.
UCHWAŁA NR XXXIII.175.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości

Treść petycji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:41:05.
UCHWAŁA NR XXXIII.174.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXII.170.2020 Rady Gminy Masłowice z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Masłowice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:38:43.
UCHWAŁA NR XXXIII.173.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagradzania dla
nauczycieli szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Masłowice

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:36:22.
UCHWAŁA NR XXXIII.172.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r.

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-04 08:33:53.
UCHWAŁA NR XXXIII.171.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-12-21 13:18:21 | Data modyfikacji: 2020-12-21 13:19:32.
UCHWAŁA NR XXXII.170.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Masłowice z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-27 10:57:22.
UCHWAŁA NR XXXII.169.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r.

 Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-27 10:54:51.
UCHWAŁA NR XXXII.168.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-27 10:42:54 | Data modyfikacji: 2020-11-27 10:44:46.
UCHWAŁA NR XXXII.167.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-27 10:40:39 | Data modyfikacji: 2020-11-27 10:43:45.
UCHWAŁA NR XXX.166.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r.
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-18 10:46:41.
UCHWAŁA NR XXX.165.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-18 10:45:00.
UCHWAŁA NR XXX.164.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Masłowice prawa własności nieruchomości
gruntowej położonej w gminie Masłowice
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-18 10:41:27.
UCHWAŁA NR XXX.163.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia
dopłaty za zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Masłowice
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-18 10:39:59.
UCHWAŁA NR XXX.162.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Masłowice
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-18 10:34:20 | Data modyfikacji: 2020-11-18 10:37:10.
UCHWAŁA NR XXIX.161.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Masłowice
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 08:04:03.
UCHWAŁA NR XXIX.160.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 08:02:42.
UCHWAŁA NR XXIX.159.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Masłowice wotum zaufania
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 08:00:55.
UCHWAŁA NR XXIX.158.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 07:59:55.
UCHWAŁA NR XXIX.157.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 07:58:34.
UCHWAŁA NR XXIX.156.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 07:57:30.
UCHWAŁA NR XXIX.155.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania
pisma według właściwości
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-15 07:56:09.
UCHWAŁA NR XXVIII.154.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r.
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-26 14:37:13.
UCHWAŁA NR XXVIII.153.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-26 14:32:49 | Data modyfikacji: 2020-08-26 14:39:06.
UCHWAŁA NR XXVIII.152.2020 RADY GMINY MASŁOWICE
z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
skargi Pana na bezczynność Przewodniczącego
Rady Gminy Masłowice
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-26 14:29:06 | Data modyfikacji: 2020-08-26 14:30:37.
UCHWAŁA NR XXVII.151.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r

 Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 15:37:56.
UCHWAŁA NR XXVII.150.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 15:07:55.
UCHWAŁA NR XXVII.149.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 15:05:59.
UCHWAŁA NR XXVII.148.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 15:04:00.
UCHWAŁA NR XXVII.147.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz
zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym

 Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 15:02:44.
UCHWAŁA NR XXVII.146.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych oraz za odbiór nieczystości ciekłych
z przydomowych oczyszczalni ścieków od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Masłowice
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 14:42:51.
UCHWAŁA NR XXVII.145.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 14:40:26.
UCHWAŁA NR XXVII.144.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2019
rok
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 14:21:28 | Data modyfikacji: 2020-08-04 14:35:12.
UCHWAŁA NR XXVII.143.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia
petycji bez rozpatrzenia
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-04 10:44:16.
UCHWAŁA NR XXVI.142.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przekazania petycji
z dnia 23 marca 2020 roku według właściwości
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:34:08.
UCHWAŁA NR XXVI.141.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r.
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:32:10.
UCHWAŁA NR XXVI.140.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:30:17.
UCHWAŁA NR XXVI.139.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjnowypoczynkowe
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:27:51.
UCHWAŁA NR XXVI.138.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:25:25.
UCHWAŁA NR XXVI.137.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przekazania
środków finansowych z budżetu Gminy Masłowice
na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w
wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w
Przedborzu
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:23:09.
UCHWAŁA NR XXVI.136.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Masłowice”
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:20:56.
UCHWAŁA NR XXVI.135.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2020 roku
 Treść uchwały (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:15:28.
UCHWAŁA NR XXV.134.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2021

Uchwała.XXV.134.2020.2020-03-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:35:09.
UCHWAŁA NR XXV.133.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na Wójta Gminy Masłowice

Uchwała.XXV.133.2020.2020-03-11-publikacja.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:33:59.
UCHWAŁA NR XXV.132.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Masłowice za 2019 rok
 Uchwała.XXV.132.2020.2020-03-11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:31:17.
UCHWAŁA NR XXV.131.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdań z działalności stałych komisji Rady
Gminy Masłowice za 2019 rok

Uchwała.XXV.131.2020.2020-03-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:29:03.
UCHWAŁA NR XXV.130.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie diet dla
sołtysów sołectw w Gminie Masłowice
 Uchwała.XXV.130.2020.2020-03-11.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:27:13.
UCHWAŁA NR XXV.129.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 marca 2020 r. w sprawie w sprawie
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
na cele niezwiązane z budową,przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla
których Zarządcą jest Wójt Gminy Masłowice.

Uchwała.XXV.129.2020.2020-03-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 13:25:32.
UCHWAŁA NR XXIV.128.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Przerębie

Uchwała.XXIV.128.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:41:48.
UCHWAŁA NR XXIV.127.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Filialnej w Kraszewicach

Uchwała.XXIV.127.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:40:37.
UCHWAŁA NR XXIV.126.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie odrzucenia w
całości stanowiska związków zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Masłowice w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Przerębie

Uchwała.XXIV.126.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:37:24.
UCHWAŁA NR XXIV.125.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie odrzucenia w
całości stanowiska związków zawodowych
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady
Gminy Masłowice w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Filialnej w Kraszewicach

Uchwała.XXIV.125.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:36:07.
UCHWAŁA NR XXIV.124.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2020 r

Uchwała.XXIV.124.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:34:52.
UCHWAŁA NR XXIV.123.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2020-2024

Uchwała.XXIV.123.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:33:34.
UCHWAŁA NR XXIV.122.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Będzyn na część składową wsi
Strzelce Małe

Uchwała.XXIV.122.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:32:20.
UCHWAŁA NR XXIV.121.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Cyganka na część składową wsi
Kawęczyn.

Uchwała.XXIV.121.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:30:41.
UCHWAŁA NR XXIV.120.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Dąbrowa Lipowska na część
składową wsi Borki.

Uchwała.XXIV.120.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 13:28:24.
UCHWAŁA NR XXIV.119.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Lipowczyce-Bór na część
składową wsi Borki.

Uchwała.XXIV.119.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:52:37.
UCHWAŁA NR XXIV.118.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Wymysłów na część składową
wsi Borki

Uchwała.XXIV.118.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:51:10.
UCHWAŁA NR XXIV.117.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Koń na cześć składową wsi
Kolonia Przerąb.

Uchwała.XXIV.117.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:49:25.
UCHWAŁA NR XXIV.116.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r.w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Psarki na część składową wsi
Kolonia Przerąb

Uchwała.XXIV.116.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:47:29.
UCHWAŁA NR XXIV.115.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Grabowiec na część składową wsi
Bartodzieje.

Uchwała.XXIV.115.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:45:26.
UCHWAŁA NR XXIV.114.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Podkrosno na część składową wsi
Bartodzieje

Uchwała.XXIV.114.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:43:05.
UCHWAŁA NR XXIV.113.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, zapośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Chaptyzów na część składową
wsi Tworowice

Uchwała.XXIV.113.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:41:20.
UCHWAŁA NR XXIV.112.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za pośrednictwem Wojewody
Łódzkiego o zniesienie urzędowej nazwy
miejscowości Chylczów na część składową wsi
Tworowice

Uchwała.XXIV.112.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:36:51.
UCHWAŁA NR XXIV.111.2020 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Uchwała.XXIV.111.2020.2020-01-30.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:34:57.
Data wprowadzenia: 2020-01-31 12:34:57
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo