2018 r.

Raport o stanie gminy za 2018 rok

RAPORT O STANIE GMINY MASŁOWICE ZA 2018 ROK


Zgłoszenia mieszkańców do debaty nad raportem o stanie gminy


         Wójt Gminy Masłowice informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zobowiązany jest do końca maja każdego roku przedłożyć Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.                        


          Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy.                                     


         Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który została zwołana sesja, podczas której ma być rozpatrywany raport o stanie gminy. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania od przewodniczącego rady zgłoszenia.


          Informacja o sesji na której będzie rozpatrywany raport będzie podana do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy w BIP i na tablicy ogłoszeń oraz termin zgłoszenia osób do dyskusji.

Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie

Raport o stanie gminy Masłowice za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-31 15:11:11 | Data modyfikacji: 2019-05-31 15:29:32.
Data wprowadzenia: 2019-05-31 15:11:11
Data modyfikacji: 2019-05-31 15:29:32
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo