2019 rok

UCHWAŁA NR XV/74/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2019 r.w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała.XV.74.2019.2019-09-02...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:10:39.
UCHWAŁA NR XV/73/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2019-2023.

Uchwała.XV.73.2019.2019-09-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-03 13:09:00.
UCHWAŁA NR XV/72/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIII/49/2007 Rady Gminy Masłowice z dnia 28
września 2007 r w sprawie uchwalenia regulaminu
określającego tryb i kryteria przyznawania
nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała.XV.72.2019.2019-09-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-02 16:33:13.
UCHWAŁA NR XV/71/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/137/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 03
kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania oraz szczegółowych warunków
wypłacania nauczycielskich dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw,
nagród, a także wysokość oraz szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i publicznym przedszkolu w Masłowicach

Uchwała.XV.71.2019.2019-09-02.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-02 16:31:38.
UCHWAŁA NR XIV/70/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.
 Uchwała.XIV.70.2019.2019-07-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 08:13:07.
UCHWAŁA NR XIV/69/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2019-2023
 Uchwała.XIV.69.2019.2019-07-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 08:11:37.
UCHWAŁA NR XIV/68/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia
przez Gminę Masłowice kredytu bankowego
długoterminowego w 2019 roku.
 Uchwała.XIV.68.2019.2019-07-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 08:10:07.
UCHWAŁA NR XIV/67/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała.XIV.67.2019.2019-07-24..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:55:56.
UCHWAŁA NR XIV/66/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz
stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności
 Uchwała.XIV.66.2019.2019-07-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:54:13.
UCHWAŁA NR XIV/65/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od
komendanta wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników
 Uchwała.XIV.65.2019.2019-07-24.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 07:52:41.
UCHWAŁA NR XIII/64/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała.XIII.64.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:07:43.
UCHWAŁA NR XIII/63/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice

Uchwała.XIII.63.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:06:04.
UCHWAŁA NR XIII/62/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy Masłowice

Uchwała.XIII.62.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:04:48.
UCHWAŁA NR XIII/61/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała.XIII.61.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:03:19.
UCHWAŁA NR XIII/60/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Masłowice wotum zaufania

Uchwała.XIII.60.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:02:02.
UCHWAŁA NR XIII/59/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała.XIII.59.2019.2019-06-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 12:00:50.
Uchwała Nr XIII/58/2019 Rady Gminy Masłowice z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2019-2023

Uchwała.XIII.58.2019.2019-06-28..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-01 11:59:27.
UCHWAŁA NR XII/57/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych

Uchwała.XII.57.2019.2019-06-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:46:43.
UCHWAŁA NR XII/56/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w sołectwie Strzelce Małe w gminie
Masłowice

Uchwała.XII.56.2019.2019-06-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:46:05.
UCHWAŁA NR XII/55/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice zatwierdzonego uchwałą Nr
XXIX/130/2017 Rady Gminy Masłowice z dnia 31
stycznia 2017 r.

Uchwała.XII.55.2019.2019-06-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:45:07.
UCHWAŁA NR XI/54/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.

Uchwała.XI.54.2019.2019-05-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-29 17:36:13.
UCHWAŁA NR XI/53/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 maja 2019 r. w sprawie odpowiedzi na
skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy
Masłowice

Uchwała.XI.53.2019.2019-05-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-29 17:34:00.
Uchwał Nr XI/52/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia
28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki

Uchwała.XI.52.2019.2019-05-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-29 17:28:24.
UCHWAŁA NR IX/51/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała.IX.51.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 08:00:44.
UCHWAŁA NR IX/50/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2019-2023

Uchwała.IX.50.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:59:38.
UCHWAŁA NR IX/49/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Masłowicach

Uchwała.IX.49.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:58:35.
UCHWAŁA NR IX/48/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkola i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała.IX.48.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:57:11.
UCHWAŁA NR IX/47/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice

Uchwała.IX.47.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:55:52.
UCHWAŁA NR IX/46/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała.IX.46.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:54:32.
UCHWAŁA NR IX/45/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Masłowice

Uchwała.IX.45.2019.2019-04-29.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-30 07:52:51.
UCHWAŁA NR VIII/44/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2019 roku.

Uchwała.VIII.44.2019.2019-04-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:53:01.
UCHWAŁA NR VIII/43/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała.VIII.43.2019.2019-04-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:49:44.
UCHWAŁA NR VIII/42/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Masłowicach

Uchwała.VIII.42.2019.2019-04-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:48:33.
UCHWAŁA NR VIII/41/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci i
granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Masłowice

Uchwała.VIII.41.2019.2019-04-11.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:46:36.
UCHWAŁA NR VII/40/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.

Uchwała.VII.40.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:18:28.
UCHWAŁA NR VII/39/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2019-2023.

Uchwała.VII.39.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:17:49.
UCHWAŁA NR VII/38/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała.VII.38.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:17:04.
UCHWAŁA NR VII/37/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie funduszu
sołeckiego na rok budżetowy 2020

Uchwała.VII.37.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:16:16.
UCHWAŁA NR VII/36/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Masłowice

Uchwała.VII.36.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:15:31.
UCHWAŁA NR VII/35/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości stanowiących własność
Gminy Masłowice

Uchwała.VII.35.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:14:31.
Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Masłowice z
dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przekazania
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków
finansowych z budźetu Gminy Masłowice z
przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu
samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu

Uchwała.VII.34.2019.2019-03-18.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:12:18.
UCHWAŁA NR VI/33/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 r.

Uchwała.VI.33.2019.2019-02-25.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:31:29.
UCHWAŁA NR VI/32/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2019-2023.

Uchwała.VI.32.2019.2019-02-25.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:29:52.
UCHWAŁA NR VI/31/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała.VI.31.2019.2019-02-25.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:28:35.
UCHWAŁA NR VI/30/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego oraz odstąpienia od zwrotu
wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz
świadczenia rzeczowe w postaci produktów
żywnościowych osobom objętym wsparciem w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Uchwała.VI.30.2019.2019-02-25.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-27 14:27:03.
UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia
28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy

Uchwała.V.29.2019.2019-01-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:06:15.
UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia
28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Masłowice

Uchwała.V.28.2019.2019-01-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:05:07.
UCHWAŁA NR V/27/2019 RADY GMINY MASŁOWICE z dnia
28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2019 rok

Uchwała.V.27.2019.2019-01-28.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:04:03.
Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:04:03
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo