2019 rok

„Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn
(Sokołówka-Cyganka)”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 541409-N-2019 z dnia 25-04-2019.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Kawęczyn.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany.zip

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-Kawęczyn.pdf

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja edytowalna.zip

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja pdf-Kawęczyn.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:38:31.
Przebudowa drogi w miejscowości Ochotnik

Ogłoszenie o zamówieniu 541286-N-2019 z dnia 25-04-2019 r..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Ochotnik.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany.zip

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-Ochotnik.pdf

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja pdf.zip

ZAŁĄCZNIKIdo SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja edytowalna.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-25 14:23:33.
Dostawę i montaż instalacji kolektorów
słonecznych, kotłów na biomasę oraz
instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy
Masłowice w ramach projektu „Odnawialne
źródła energii w Gminie Masłowice”

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS074-174683-pl opubl. dnia 15.04.2019 r. w Dz.U.U.E

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_173c1016-13a1-401a-a047-0e33d3015f80

Zal. Nr 4a do SIWZ - JEDZ

Zal. Nr 4 do SIWZ - zakres oświadczenia JEDZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (kolektory słoneczne)

Załącznik Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy – dla części 2 zamówienia (kotły na biomasę)

Załącznik Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy – dla części 3 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne)

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego wersji pdf

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego - wersji edytowalnej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej - wersji pdf

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej - wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw - w wersji pdf

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw - w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ - w wersji pdf

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ - w wersji edytowalnej

Masłowice Projekt BW-200-2- dach płaski

Masłowice Projekt BW-200-2- dach skośny

Masłowice Projekt BW-200-2- elewacja.

Masłowice Projekt BW-300-3- dach płaski

Masłowice Projekt BW-300-3- dach skośny

Masłowice Projekt BW-300-3- elewacja

Masłowice Projekt BW-400-4- dach płaski

Masłowice Projekt BW-400-4- dach skośny

Masłowice Projekt BW-400-4- elewacja

Projekt budowlano-wykonawczy 25 - Masłowice 25 kW

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 2,12kWp Masłowice

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 3,18kWp Masłowice

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 5,035kWp Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-15 14:46:26.
Przebudowa drogi w miejscowości Koconia
(wieś)”

Informacja z otwarcia sesji - Koconia.pdf

Poprawiony ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - Projekt Budowlany - Załącznik do pisma o zmianie treści SIWZ.zip

Poprawiony ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Załącznik do pisma o zmianie treści SIWZ.pdf

Zmiana treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia oferet.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540065086-N-2019 z dnia 03.04.2019 r..pdf

Ogłoszenie nr 530886-N-2019 z dn. 28.03.2019 r.-Koconia.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Koconia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany-Koconia.zip

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-Koconia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - Przedmiar Robót-Koconia.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-Koconia.pdf

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do 10 - wersja PDF-Koconia.zip

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja edytowalna-Koconia.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:10:07.
Przebudowa drogi w miejscowości Korytno

informacja z sesji otwarcia ofert- Korytno droga.pdf

Zmiana treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert.pdf

Poprawiony ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót - Załacznik do pisma o zmianie treści SIWZ.pdf

Poprawiony ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Załącznik do pisma o zmianie treści SIWZ.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540064888-N-2019 z dnia 03.04.2019 r,..pdf

Ogloszenie o zamówieniu nr 530833-N-2019 z dn. 28.03.2019 r..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Korytno1.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany-Korytno.zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych-Korytno.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót-Korytno.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-Korytno.pdf

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja edytowalna-Korytno.zip

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 - wersja PDF-Korytno.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-28 11:37:08.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Chełmo

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania-Chełmo.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert-Chełmo.pdf

Zmiana treści SIWZ oraz terminu składania i otwarcia ofert-Chełmo.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540064498-N-2019 z dnia 03.04.2019 r..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr 530702-N-2019 z dn. 28.03.2019 r..pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-Chełmo.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany-Chełmo.zip

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna-Chełmo.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót-Chełmo.pdf

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ - Projekt umowy-Chełmo.pdf

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 w wersji edytowalnej-Chełmo.zip

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ od nr 5 do nr 10 w wersji PDF-Chełmo.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-28 10:59:08.
Budowa oczyszczalni ścieków wraz niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Masłowice, gmina Masłowice

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

1-Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu nr 500676-N-2019 z dnia 04.01.2019 r..pdf

1-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

2-Załacznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany.zip

3-Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIARY.zip

4-Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna.pdf

5-ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ - Wzor projektu umowy.pdf

6-ZAŁĄCZNIKI nr 3 - 8 do SIWZ - Wersja edytowalna.zip

6a-ZAŁĄCZNIKI nr 3 - 8 do SIWZ - Wersja PDF.zip

8-ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ - Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych.pdf

9-Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar - WYLOT.pdf

9a-Załącznik nr 9 do SIWZ - WYLOT - Projekt budowlany.zip

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:31:40 | Data modyfikacji: 2019-01-04 14:21:29.

Zobacz:
 2018 rok .  2019 rok . 
Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:31:40
Data modyfikacji: 2019-01-04 14:21:29
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo