Sesja XXI z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/92/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Masłowice
 Uchwała.XXI.92.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:00:20 | Data modyfikacji: 2016-07-13 14:01:42.
UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a także trybu i sposobu zgłaszania
przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
 Uchwała.XXI.93.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:02:16.
UCHWAŁA NR XXI/94/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości
 Uchwała.XXI.94.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:04:55.
UCHWAŁA NR XXI/95/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2016 r.
 Uchwała.XXI.95.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:09:58.
UCHWAŁA NR XXI/96/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2016-2019
 Uchwała.XXI.96.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:11:37.
UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji dla
Parafii Katolickiej św. Rozalii z Palermo w
Przerębie
 Uchwała.XXI.97.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:13:18.
UCHWAŁA NR XXI/98/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków
finansowych z budżetu Gminy Masłowice z
przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu
samochodu dla Komisariatu Policji w Przedborzu
 Uchwała.XXI.98.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:14:42.
UCHWAŁA NR XXI/99/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2015r.
 Uchwała.XXI.99.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:16:04.
UCHWAŁA NR XXI/100/2016 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy
 Uchwała.XXI.100.2016.pdf

Opublikowane przez: Paweł Olczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:17:10.

Zobacz:
 Sesja XVII z dnia 26 lutego 2016 r. .  Sesja XVIII z dnia 30 marca 2016 r. .   Sesja XIX z dnia 4 maja 2016 r. .  Sesja XX z dnia 10 czerwca 2016 r. .  Sesja XXI z dnia 28 czerwca 2016 r. .  Sesja XXII z dnia 12 lipca 2016 r. .  Sesja XXIII z dnia 20 lipca 2016 r. .  Sesja XXIV z dnia 30 sierpnia 2016 r. .  Sesja XXV z dnia 7 października 2016 r. .  Sesja XXVI z dnia 15 listopada 2016 r. .  Sesja XXVII z dnia 9 grudnia 2016 r. .  Sesja XXVIII z dnia 28 grudnia 2016 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:17:10
Opublikowane przez: Paweł Olczyk