Prawo o zgromadzeniach

Szanowni Państwo


 uprzejmie informuję, że 14 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) - zwana dalej ustawą. Przedmiotowy dokument w nowy sposób reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.


W myśl art. 21 cyt. ustawy w przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, może mieć zastosowanie postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. W powyższej sytuacji organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Katalog informacji, które organizator musi przekazać telefonicznie (fax) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwego gminnego/miejskiego centrum zarządzania kryzysowego lub WCZK zawiera art. 22 ust. 1.


Jednocześnie informuję, iż Wojewoda Łódzki udostępniła na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.lodzkie.eu/page/3978 informację, o których mowa w cytowanych przepisach.


 


Wszelkie zawiadomienia prosimy kierować na:


nr telefonu 44 787 46 57


maslowice@zgwrp.org.pl

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-26 13:32:53 | Data modyfikacji: 2015-10-26 13:39:42.
Data wprowadzenia: 2015-10-26 13:32:53
Data modyfikacji: 2015-10-26 13:39:42
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske