> WYBORY PARLAMENTARNE 2015

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

Link do strony gdzie można dowiedzieć się o wyborach 2015 r.do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


 


http://www.maslowice.pl/art,705,wybory-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej-i-senatu-rzeczpospolitej-polskiej.html

 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-13 07:56:36 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 69 w sprawie powołania
operatorów do spraw obsługi informatycznej
obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy
Masłowice.
 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-09 09:20:36 . [wersja do druku]
Zarządzeni Nr 67 w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych
 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 14:04:50 . [wersja do druku]
Zarządzenie Nr 63 w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w związku z wyborami do Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października
2015 r.
 

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:44:31 . [wersja do druku]

Zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwodową komisję wyborczą w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej powołuje spośród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Aby wziąć udział w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy:

 

  • zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników wyborczych komitetów, które mają zarejestrowaną listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w danym okręgu wyborczym.

Wykaz komitetów wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej PKW – wykaz komitetów wyborczych

 


Zgłaszając swoją chęć do pracy w obwodowej komisji wyborczej proszę pamiętać, iż:

  • kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy;
  • pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu wyborczego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej;
  • zgłoszenie kandydatów następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć;
  • w przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  • jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

 

Skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej dla obwodu:

 do 2000 mieszkańców to 6 do 8 osób,

 od 2001 do 3000 mieszkańców to 8 do 10 osób;

 powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) komitetów wyborczych oraz

 

1 osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

 W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, areszcie śledczym  powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz jedną osobę wskazaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.

 Proszę pamiętać, że:

 1) przepisy prawa wyborczego nie określają sposobu rekrutacji przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz sposobu informowania przez komitety o prowadzonym naborze; 

 2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, gdyż w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;

 3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających zgłoszenie kandydata na senatora lub posła;

4) przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i w konsekwencji otrzymania przez te osoby zryczałtowanej diety za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w tym także w zamian za zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydata na senatora lub posła.

 5) URZĄD GMINY MASŁOWICE NIE PROWADZI REKRUTACJI KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

 Zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

 1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

 2) dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

 3) dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-24 09:20:12 . [wersja do druku]
OBWIESZCZENIE Wóta Gminy Masłowice z dnia 15
września 2015 r.
 
obw.wyb..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-17 09:03:57 . [wersja do druku]
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowe
Trybunalskim z dnia 8 września 2015 r.
 
kom.OKW.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-09-14 13:34:48 . [wersja do druku]

Zobacz:
 Przydatne załączniki . 
Data wprowadzenia: 2015-09-14 13:34:48
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Masłowice
ul. Masłowice 4
97-515 Masłowice
Wójt Gminy
Bogusław Gontkowski
Kontakt:
Tel: (+48 44) 787-46-16
Fax: (+48 44) 787-46-15
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl