bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
AKTUALNOŚCI strona główna 

AKTUALNOŚCI
III Forum Przedsiębiirczości w Radomsku
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:08:03.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił
konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019
r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa łódzkiego

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2019 roku.


Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 marca br. o godz. 12:00 w sali 104 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (I piętro), przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.


Szczegóły na stronie: target=_new>http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Informacja prasowa 2019_konkurs zabytki.pdf

Formularz_spotkanie_27.03.2019.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:04:24.
Komunikat w sprawie zakazu wypalania traw

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

 
Przypominam, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW 

Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.

Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko, przynosząc szkody dla przyrody i samego człowieka. Jest ono również bardzo częstym powodem powstawania pożarów w gospodarstwach domowych i lasach.

Od wielu lat ten szkodliwy proceder powtarza się. Aby sytuacja się zmieniła konieczne jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania traw oraz karanie podpalaczy.

Każdy może pomóc:

  • wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw,
  • zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
  • zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy: 112 lub 998 (Straż Pożarna),
  • zgłaszaj zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy: 112 lub 997 (Policja).

Apeluję o rozsądek!

Wójt Gminy Masłowice

                                Bogusław Gontkowski

 
 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:50:59 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:55:20.
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks
porządkuje odpady"

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna przesyła informację nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.
Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce gry edukacyjne.
Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Informację nt konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

pismo_Mistrz Recyklingu_samorządy2019_1 (2).pdf

informacja prasowa.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:45:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:47:05.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Te dwa okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

a) od 1 do 28 lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r,
b) od 1 sierpnia 2019 r do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

a) od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym
b) od dnia 1 października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W dniu 29 grudnia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).
 
Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nowymi zapisami art. 4 ust. 2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższymi zmianami do wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy dołącza się:

  • Faktury (albo ich kopie przy czym oryginał przedkładany do wglądu i w celu przystawienia stosownej pieczęci), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  • dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz. 546 oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
  • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku dzierżaw gruntów zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy), konieczne jest dołączenie do wniosku o zwrot podatku umowy dzierżawy aktualnej na dzień 1 lutego roku w którym składany jest wniosek.

 

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 08:58:55 | Data modyfikacji: 2019-01-15 09:04:40.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego za. w
Bartoszewicach

Już 10 stycznia 2019 roku na terenie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych ŁODR w Bratoszewicach odbędzie się pierwsza aukcja jałówek hodowlanych organizowana przez Łódzki Związek Hodowców Bydła.


W wyniku porozumienia  i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu aukcje, jako cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana zagoszczą na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako „AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI”, co nawiązuje do tradycji odbywających się tu latem targów. Wszystkich rolników, hodowców, przedsiębiorców i sympatyków hodowli serdecznie zapraszamy na pierwszą i kolejne, planowane na każdy drugi czwartek miesiąca aukcje.

aukcje_jalowek_w_sercu_polski.png

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:26:33.
Pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Łodzi z informacją o
umieszczeniu na stronie internetowej
www.wios.lodz.pl numeru telefony, na który
będzie możliwość zgłaszania interwencji
dotyczącej przypadków naruszania przepisów z
zakresu ochrony środowiska, w tym z zkaresu
gospodarki odpadami

Skan dokumentu.(6672748_5757723).pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:23:44.
ŻYCZENIA
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:56:51.
Wniosek o przekazanie informacji o poradni -
Publicznej Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej "Wczesnego Wspomgania
Rozwoju Dziecka"

wniosek_o_przekazanie_informacji_o_poradni.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:06:40.
Taryfy - decyzja WA.RET.070.1.337.3.2018 z dnia
21.09.2018 r.

Zatwierdzenie taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Masłowice na okres 3 lat, nadesłaną wnioskiem z dnia 12 marca 2018 roku i jego korektami z dnia 22 maja 2018 roku, 21 czerwca 2018 roku,  07 sierpnia 2018 roku oraz 04 września 2018 roku przez Gminę Masłowice

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:02:13.
Pismo Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego Pana Bronisława Węglewski

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl oraz w miesięczniku W NOWEJ ROLI (na stronie internetowej jest dostępna elektroniczna wersja publikacji, natomiast w biurach powiatowych IRWŁ – papierowa) zamieszcza specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego, krajowego i światowego, a także informuje o swojej działalności. Zależy nam by rolnicy mieli możliwość dostępu do portalu, gdzie znajdą kompleksowe wiadomości dotyczące rolnictwa.


Izba Rolnicza


 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:01:41 | Data modyfikacji: 2018-11-28 10:03:38.

Zobacz:
 2010 r.- 2016 r. .  2017 r. .  2018 rok .  Ostrzeżenia meteorologiczne . 
Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:01:41
Data modyfikacji: 2018-11-28 10:03:38
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl