bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
AKTUALNOŚCI strona główna 

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MASŁOWICE

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MASŁOWICE


      Wójt Gminy Masłowice informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpienie w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


     Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.


    Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)


Wójt Gminy Masłowice


Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-10 09:02:25 | Data modyfikacji: 2019-10-10 09:05:14.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w
październiku

plakat_wersja elektroniczna2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-09 11:16:33 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:22:25.
Wprowadzenie stopnia alarmowego Bravo CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

 Zarządzenie PRM -121-197-19.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-09 08:07:20.
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomsku z dnia 25 września 2019 r.
 komunikat2.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-26 10:30:59 | Data modyfikacji: 2019-09-26 10:33:30.
Informacja ws. mozliwości preferencyjnego
wsparcia w postaci pożyczek z inicjatywy Jeremie
2

załacznik do pisma do JST województwa łódzkiego - Jeremie 2 - 04.09.2019.docx

pismo do JST ws. Jeremie 2 - 04.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:43:25.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym
pn. "Rozlicz projekt EFS z sukcesem - SL2014"

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”.


Spotkanie odbędzie się 11 października 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3685-spotkanie-informacyjne-pn-rozlicz-projekt-efs-z-sukcesem-sl2014 pod przyciskiem „Weź udział”, do 07.10.2019 r.


Do skorzystania zapraszamy beneficjentów X i XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 z obszaru powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego oraz miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski.


Program spotkania i plakat promocyjny przesyłam w załączeniu. Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu wśród jednostek podległych i mieszkańców.

Plakat_SL2014.pdf

program_3.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:40:59.
Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Stefanii
Krupińskiej

Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Stefania Krupińska z Ochotnika. Seniorka świętowała swoje 100 urodziny.


W dniu 01 września 2019 r. mieszkanka Gminy Masłowice  Pani Stefania Krupińska ukończyła 100 lat życia. Ten dzień to nie tylko zaszczyt dla jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Masłowice.    


Z okazji swoich setnych urodzin Pani Stefania przyjęła wielu gości z życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu. W związku z tym pięknym jubileuszem z wizytą w dniu 02 września 2019 r. do Zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Masłowice – Pan Bogusław Gontkowski, Kierownik USC Masłowice - Pani Edyta Majchrowska, Kierownik GOPS – Pani Krystyna Drzewowska.  W takiej chwili nie mogło zabraknąć też przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Radomsku, którą reprezentował- Pan Paweł Piekarski.


Wójt Gminy w imieniu władz samorządowych oraz pracowników urzędu złożył Jubilatce gratulacje i życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata, wręczył piękne kwiaty oraz okolicznościowy dyplom.


Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był tort urodzinowy.


W uroczystości  uczestniczyła rodzina dostojnej Jubilatki. Setne urodziny to piękny cały wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Pani Stefania  cieszy się dobrym zdrowiem. Jest osobą o niezwykle pogodnym usposobieniu.


Pani Stefanii jeszcze raz gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.


 

IMG_20190902_100646.jpg

IMG_20190902_101016.jpg

IMG_20190902_184230.jpg

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:32:20.
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnych w Radomsku z dnia 6 września 2019 r.

komunikat.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:20:49 | Data modyfikacji: 2019-09-06 14:23:28.
Informacja o zmianie konta bankowego dotyczacego
odpadów komunalnych

 INFORMACJA

Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż od 01 września 2019 roku został wyodrębniony nowy rachunek bankowy dotyczący wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                                                                           

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się miesięcznie w terminie do dnia 10-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Nr 06 8973 0003 0030 0030 1918 0035.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

 

 

 

zmiana konta_bankowego_odpady_komunalne.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-03 11:18:39 | Data modyfikacji: 2019-09-03 16:39:57.
Zawiadomieni o zmianie stawki za odpady komunalne

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

    Wójt Gminy Masłowice na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579) zawiadamia, że  Uchwałą Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Masłowice z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 4248) zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym opłaty miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od dnia 01 września 2019 roku wynoszą:

12,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny                                
24,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Informujemy ponadto, że nie sąPaństwo zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, natomiast zobowiązani są do  uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej zawiadomieniu.

 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.                                                      

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się miesięcznie w terminie do dnia 10-ego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Nr 06 8973 0003 0030 0030 1918 0035.

Wyżej wymienione nowe konto bankowe dotyczy wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto informujemy również, iż począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku została ustalona nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjna – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, która wynosi:
140,00 zł od domku letniskowego za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny             
280,00 zł od domku letniskowego za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza bez wezwania, z góry, w terminach:

1) pierwsza opłata w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji;

2) kolejne opłaty w terminie do dnia 20grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Nr 06 8973 0003 0030 0030 1918 0035.

 

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

Zawiadomienie_o-zmianie_stawki na 2019-2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-03 11:18:03 | Data modyfikacji: 2019-09-03 16:41:34.
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE organizowane przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ
RAZEM"

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju

Tematem szkolenia będą:
MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia.
MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT).
MODUŁ III - produkt lokalny; sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie
inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD

Zgłoszenie (formularz dostępny w materiałach do pobrania ) proszę przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń).
 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich_1.jpg

Formularz zgłoszenia.doc

Formularz zgłoszenia.pdf

Zaproszenie na szkolenie.docx

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:35:26.
Obwieszczeniew sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice

obwieszczenie - zmiany Studium.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-09 18:53:48 | Data modyfikacji: 2019-08-09 18:56:54.
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu połozonego w sołectwie
Strzelce Małe w gminie Masłowice

obwieszczenie - zmiana planu.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-09 18:52:55 | Data modyfikacji: 2019-08-09 18:55:38.
INFORMACJA dla ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Masłowice informuje właścicieli i posiadaczy gospodarstw rolnych, że w związku z ukazaniem się komunikatu IUNG Puławy z dnia 02.08.2019 r. uprawami objętymi szacowaniem strat na terenie gminy Masłowice objęte są:

 • zboża jare (I i II kategoria gleb),
 • zboża ozime (I i II kategoria gleb),
 • kukurydza na ziarno (I, II i III kategoria gleb),
 • kukurydza na kiszonkę (I, II i III kategoria gleb),
 • ziemniaki (I i II kategoria gleb),
 • rośliny strączkowe (I, II i III kategoria gleb),
 • łąki, pastwiska, trawy (I i II kategoria gleb),

Szacowanie strat dotyczy upraw, z których na dzień zgłoszenia do doszacowania nie został zebrany plon.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:37:27.
INFORMACJA

Szanowni Państwo,
 informuję, iż we wtorek 30 lipca pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odwiedzą Gminę Masłowice w ramach rządowej akcji informacyjnej dot. rozszerzenia programu 500+.
 
Urzędnicy przyjadą do Urzędu Gminy w Masłowice o godzinie 10:00

Z góry dziękując za Państwa życzliwość,

przesyłam wyrazy szacunku i poważania

Mateusz Pali

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 15:10:32.
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2019
roku - wąski dojazd
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:06:11.
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2019
roku - zmieszane odpady komunalne
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:58:26 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:04:43.
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2019
roku - selektywna zbiórka - system workowy
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:54:05 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:04:03.
Informacja o działaniach Specjalistycznego
Centrum Pomocy w Łodzi

Specjalistyczne centrum pomocy2019-2021..pdf

Specjalistyczne Centrum Pomocy - jak działamy..doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-23 11:39:48.
Informacja na temat projektu pn. " GraduatON"
współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 GraduatON - opis projektu.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:05:10.
INFORMACJA

     Na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie preprowadzenia na terenie województwałódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowego na terenie Gminy Masłowice, trening polegać będzie na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwieku syren.


Wójt Gminy Masłowice


Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:45:56.
Informacja o szkoleniu na temat Wapnowania gleb
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-05 10:00:21.
List Pani Prezes KRUS

radomsko.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:58:23.
INFORMACJA O SUSZY

W związku z komunikatem Państwowego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w sprawie klimatycznego bilansu wodnego w 5 okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku wystąpiło zagrożenie suszą w gminie Masłowice dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku , krzewów owocowych na I kategorii gleb (t.j. piaski luźne, piaski pylaste, piaski słabo gliniaste, pylaste, piaski gliniaste lekkie i pylaste).


Zainteresowani rolnicy winni złożyć wnioski wraz z oświadczeniami do Komisji Gminnej o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w możliwie krótkim czasie do 15 lipca br. Wzory dokumentów do pobrania w biuletynie informacji publicznej www.bip.maslowice.pl t.j. wniosek o oszacowanie szkód przez komisję, oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach , oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej - sprzedanej lub w Urzędzie Gminy - I piętro pokój nr 4. Poprawne wypełnienie w/w dokumentów wraz z wydrukiem wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności na rok 2019 i dostarczenie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spoczywa na wnioskodawcy.


 


Wójt Gminy


Bogusław Gontkowski

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf

 wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-04 09:59:13.
Harmonogram wywozu na miesiąc lipiec 2019 roku

zmieszane odpady komunalne i selektywna zbiórka - system workowy

Utrudniony dostęp do posesji - wąski wjazd

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:25:48.
Informacja dotycząca bezpłatnego spotkania
poświęconego działaniom uzupełniającym
populacyjne programy profilaktyczne w kireunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy

Plakat_2019 270619.pdf

Program spotkania_X.3.3_27.06.2018 - kopia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:47:02.
Informacja na temat rekrutacji na funkcję
urzędnika wyborczego gminy Kluki, wraz z
załącznikami w postaci uchwał

Informacja o naborze na urzędnika wyborczego.pdf

1534167984_uchwala_w_sprawie_liczby_urzednikow_wyborczych_wraz_z_zalacznikami.pdf

1551276537_Uchwala_nr_52019_PKW_w_sprawie_okreslenia_szczegolowego_zakresu_zadan_urzednikow_wyborczych_sposobu_ich_realizacji_oraz_zasad_wynagradzania_za_ich_realizacje_a_takze_zasad_zwolnienia_od_pracy_z.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-19 10:52:46.
Plakat konferencyjny

W imieniu dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w  Piotrkowie Trybunalskim pana Mariana Jurka zostaje zamieszczony plakat nt. Konferencji rolniczej.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-17 17:28:22 | Data modyfikacji: 2019-06-17 17:29:02.
INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Urząd Gminy w Masłowicach będzie nieczynny.
Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu będzie 08 czerwca 2019 r. (sobota), w godz. 7.30 -14.30

Zarządzenie.48.2019.2019-05-29...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:26:01.
Informacja

Wójt Gminy Masłowice informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP ( stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.


                                                                                                             Wójt Gminy Masłowice


                                                                                                              Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:16:24.
Informacja dotycząca programu "Inwestycje
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i
ich wartość dla środowiska

Pismo przewodnie.pdf

Informacja....pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:51:57.
Informacja o organizowanym szkoleniu dla
przedsiębiorców działających na terenie gminy

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Google Internetowe Rewolucje zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu adresowanym do przedsiębiorców, które odbędzie się w siedzibie RIPH w Radomsku ul. Kościuszki 6 sala konferencyjna 218, w dniu 24 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30 

Szkolenie jest częścią Projektu realizowanego w formule cyklu spotkań Doradcy Google Internetowe Rewolucje z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego.

Szkolenie nakierowane jest na wsparcie przedsiębiorców w zakresie optymalizacji procesu internacjonalizacji oraz wiedzy o narzędziach eksportowych stworzonych przez Google, takich jak Market Finder, Consumer Barometer czy Google Trends. Narzędzia te mają ułatwić firmom określanie potencjalnych zagranicznych rynków, poznanie zwyczajów użytkowników internetu danego kraju i dzięki temu podjąć świadomą decyzję o rozwoju zagranicznym. Przedsiębiorca będzie miał  również możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z doradcą Google Internetowych Rewolucji. Podczas konsultacji każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przejścia przez listę kroków, które pomogą w podjęciu decyzji eksportowych. Doradca pomoże także w przygotowaniu planu wejścia firmy na nowe rynki zagraniczne. Panel prowadzony będzie przez Panią Bogusię Jarzębowską Doradcę w programie Google Internetowe Rewolucje.

W spotkaniu weźmie udział także Pan Andrzej Misiak Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, który opowie o ułatwieniach dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym czyli o mediacjach.

Dopełnieniem spotkania będzie udział przedstawicieli Operatorów bonów rozwojowych.

Agenda spotkania:

10:00 -  Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:30 -  Prezentacja narzędzi wsparcia przedsiębiorców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

10:45 - Google Internetowe Rewolucje – Bogusia Jarzębowska - Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje
12:15 - Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów sądowych – Andrzej Misiak – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
13:15 – Networking

 

 GIR 2019 Radomsko.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:48:43.
Informacja w sprawie zbiórki elektroodpadów i
baterii

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Masłowice serdecznie zachęcają mieszkańców gminy Masłowice do udziału w zbiórce elektroodpadów w zamian za sadzonkę drzewa.


W dniu 20 maja 2019 r. w 3-ch punktach na terenie gminy mieszkańcy będą mogli wymienić zgromadzony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych   na sadzonkę. Dokładne miejsca i godziny zbiórki wskazane są na plakacie promującym akcję. Dla mieszkańców jest to okazja do nieodpłatnego pozbycia się wszelkich elektroodpadów z gospodarstwa domowego np. dużego sprzętu AGD i RTV oraz drobnych elektroodpadów np.  żarówek energooszczędnych,  lamp jarzeniowych, kabli i przewodów elektrycznych,  opiekaczy, żelazek itp. oraz baterii.


Partnerami zbiórki są Remondis Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku. Fundatorem sadzonek i wieloletnim partnerem akcji jest Nadleśnictwo Radomsko.


Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:00:28.
Bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD
„BUD-UJ RAZEM” - dotyczące zasad oceniania i
wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD
„BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.


 Program szkolenia:


 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020.


 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:26:07 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:27:37.
INFORMACJA O GODZINACH PRACY W URZĘDZIE GMINY

Wójt Gminy w Masłowicach uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Masłowice iż od 7 maja 2019 roku zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy Masłowice. 

Urząd Gminy pracować będzie w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7:30 do 15:30
- wtorek od godziny 7:30 do 16:30
- piątek od godziny 7:30 do 14:30

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:42:27 | Data modyfikacji: 2019-05-06 08:58:05.
Życzenia wielkanocne
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-19 09:11:16 | Data modyfikacji: 2019-04-19 09:14:46.
Informacja o dniu wolnym

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Urząd Gminy w Masłowicach będzie nieczynny.
Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu będzie 27 kwietnia 2019 r. (sobota), w godz. 7.30 -15.30

Zarządzenie.35.2019.2019-04-16..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:34:38 | Data modyfikacji: 2019-04-17 10:37:22.
Kuratorium Oświaty w Łodzi - Informacja o
egzaminach i prawach rodziców

Łódź, 3 kwietnia 2019 r.


Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,

 

w procesie zarządzania edukacją samorządy są kluczowym partnerem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Bezpieczeństwo dzieci w procesie kształcenia to wspólna odpowiedzialność. Naszym celem jest także poprawa warunków pracy i wynagrodzeń pracowników oświaty. Doceniając ogromną rolę samorządów przekazujemy Państwu materiały mające na celu właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasistów, egzaminu gimnazjalnego, będące uzupełnieniem cyklu spotkań kuratora z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
Uprzejmie prosimy o przesłanie załączonych Informacji dla Dyrektorów i Informacji dla Rodziców do szkół i placówek znajdujących się na Państwa terenie.
Jednocześnie, doceniając zaangażowanie samorządów, serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę. Przekazuję wyrazy uznania za ogromną troskę, z jaką wypełniają Państwo swoje zadania oświatowe.


Z wyrazami szacunku

Małgorzata Jagiełło
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Informacja dla dyrektorów.docx

Informacja dla rodziców.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-03 16:07:18.
Marszałek Województwa Łódzkiego przy
współudziale Wójta Gminy Wielgomłyny, zaprasza
do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z
Funduszy Europejskich, które odbędzie się w
dniu 11 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9.00 -
11.30, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w
Wielgomłynach.

Zaproszenie.pdf

11.04.2019 Wielgomłyny - Zakres tematyczny spotkania.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:12:53.
ŁODR z siedzib ą w Bartoszewicach zaprasza na
XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze "Pamiętajmy o
ogrodach" które odbędą się 14.04.2019 r. o
godz. 8.00-16.00
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:29:41.
Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru
projektów przez LGD BUD-UJ RAZEM

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.


 Program szkolenia:


 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin:.


 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:50:28.
III Forum Przedsiębiirczości w Radomsku
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:08:03.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił
konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019
r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa łódzkiego

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2019 roku.


Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 marca br. o godz. 12:00 w sali 104 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (I piętro), przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.


Szczegóły na stronie: target=_new>http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Informacja prasowa 2019_konkurs zabytki.pdf

Formularz_spotkanie_27.03.2019.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:04:24.
Komunikat w sprawie zakazu wypalania traw

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

 
Przypominam, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW 

Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.

Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko, przynosząc szkody dla przyrody i samego człowieka. Jest ono również bardzo częstym powodem powstawania pożarów w gospodarstwach domowych i lasach.

Od wielu lat ten szkodliwy proceder powtarza się. Aby sytuacja się zmieniła konieczne jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania traw oraz karanie podpalaczy.

Każdy może pomóc:

 • wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw,
 • zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
 • zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy: 112 lub 998 (Straż Pożarna),
 • zgłaszaj zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy: 112 lub 997 (Policja).

Apeluję o rozsądek!

Wójt Gminy Masłowice

                                Bogusław Gontkowski

 
 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:50:59 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:55:20.
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks
porządkuje odpady"

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna przesyła informację nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.
Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce gry edukacyjne.
Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Informację nt konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

pismo_Mistrz Recyklingu_samorządy2019_1 (2).pdf

informacja prasowa.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:45:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:47:05.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Te dwa okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

a) od 1 do 28 lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r,
b) od 1 sierpnia 2019 r do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

a) od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym
b) od dnia 1 października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W dniu 29 grudnia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).
 
Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nowymi zapisami art. 4 ust. 2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższymi zmianami do wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy dołącza się:

 • Faktury (albo ich kopie przy czym oryginał przedkładany do wglądu i w celu przystawienia stosownej pieczęci), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz. 546 oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku dzierżaw gruntów zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy), konieczne jest dołączenie do wniosku o zwrot podatku umowy dzierżawy aktualnej na dzień 1 lutego roku w którym składany jest wniosek.

 

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 08:58:55 | Data modyfikacji: 2019-01-15 09:04:40.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego za. w
Bartoszewicach

Już 10 stycznia 2019 roku na terenie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych ŁODR w Bratoszewicach odbędzie się pierwsza aukcja jałówek hodowlanych organizowana przez Łódzki Związek Hodowców Bydła.


W wyniku porozumienia  i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu aukcje, jako cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana zagoszczą na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako „AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI”, co nawiązuje do tradycji odbywających się tu latem targów. Wszystkich rolników, hodowców, przedsiębiorców i sympatyków hodowli serdecznie zapraszamy na pierwszą i kolejne, planowane na każdy drugi czwartek miesiąca aukcje.

aukcje_jalowek_w_sercu_polski.png

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:26:33.
Pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Łodzi z informacją o
umieszczeniu na stronie internetowej
www.wios.lodz.pl numeru telefony, na który
będzie możliwość zgłaszania interwencji
dotyczącej przypadków naruszania przepisów z
zakresu ochrony środowiska, w tym z zkaresu
gospodarki odpadami

Skan dokumentu.(6672748_5757723).pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:23:44.
ŻYCZENIA
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:56:51.
Wniosek o przekazanie informacji o poradni -
Publicznej Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej "Wczesnego Wspomgania
Rozwoju Dziecka"

wniosek_o_przekazanie_informacji_o_poradni.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:06:40.
Taryfy - decyzja WA.RET.070.1.337.3.2018 z dnia
21.09.2018 r.

Zatwierdzenie taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Masłowice na okres 3 lat, nadesłaną wnioskiem z dnia 12 marca 2018 roku i jego korektami z dnia 22 maja 2018 roku, 21 czerwca 2018 roku,  07 sierpnia 2018 roku oraz 04 września 2018 roku przez Gminę Masłowice

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:02:13.
Pismo Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego Pana Bronisława Węglewski

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl oraz w miesięczniku W NOWEJ ROLI (na stronie internetowej jest dostępna elektroniczna wersja publikacji, natomiast w biurach powiatowych IRWŁ – papierowa) zamieszcza specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego, krajowego i światowego, a także informuje o swojej działalności. Zależy nam by rolnicy mieli możliwość dostępu do portalu, gdzie znajdą kompleksowe wiadomości dotyczące rolnictwa.


Izba Rolnicza


 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:01:41 | Data modyfikacji: 2018-11-28 10:03:38.

Zobacz:
 2010 r.- 2016 r. .  2017 r. .  2018 rok .  Ostrzeżenia meteorologiczne . 
Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:01:41
Data modyfikacji: 2018-11-28 10:03:38
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl