bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
Uchwały Rady strona główna 

2014 r. - 2015 r.
Uchwała Nr 78 w sprawie odpowiedzi na skargę
Prokuiratora Rejonowego w Radomsku na uchwałę w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Masłowice
 uchw. 78.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-15 12:00:03.
Uchwała Nr 77 w sprawie wspólnej obsługi
budżetowej jednostek organizacyjnych Gminy
Masłowice
 uchw. 77.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:58:18.
Uchwała Nr 76 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2-15
- 2018.
 uchw 76.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:56:59.
Uchwała Nr 75 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw. 75.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:44:53.
Uchwała Nr 74 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata
2016-2019
 uchw 74.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:15:56.
Uchwała Nr 73 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Masłowice na rok 2016.
 uchw. 73.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:10:39.
Uchwała Nr 72 zmieniająca uchwałę w sprawie
przekazania dotacji z budżetu Gminy Masłowice
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach
 uchw. 72.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:09:29.
Uchwała Nr 71 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia statutu Gminy Masłowice
 uchw. 71.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:08:00.
Uchwała Nr 70 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016.
 uchw. 70.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:06:56.
Uchwała Nr 69 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw. 69.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2016-01-05 13:05:06.
Uchwała Nr 68 w sprawie nabycia nieruchomości
 uchw. 68.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:56:09.
Uchwała Nr 67 w sprawie wzorów formularzy
informacji i deklaracji na podatek leśny
 uchw. 67.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:26:51.
Uchwała Nr 66 w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji na podatek od
nieruchomości
 uchw.. 66.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:25:41.
Uchwała Nr 65 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta
 uchw. 65.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:22:13.
Uchwała Nr 64 w sprawie wysokości rocznej stawki
podatku od środków transportowych
 uchw. 64.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:21:12.
Uchwała Nr 63 w sprawie wysokości stawek
podatkowych od nieruchomości
 uchw. 63.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:20:08.
Uchwała Nr 62 w sprawie przekazania dotacji z
budżetu Hminy Masłowice dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kraszewicach.
 uchw. 62.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:19:05.
Uchwała Nr 61 zmieniającą uchwałę w sprawie
przekazania dotacji z budżetu Gminy Masłowice
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach.
 uchw. 61.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:17:46.
Uchwała Nr 60 w sprawie dotacji dla Parafii
Katolickiej św. Mikołaja w Chełmie.
 uchw..60.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:16:03.
Uchwała Nr 59 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw. 59.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:04:03.
Uchwała Nr 58 w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie Gminy Masłowice.
 uchw. 58.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:02:47.
Uchwała Nr 57 w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
 uchw. 57.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:00:38.
Uchwała Nr 56 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Rpacy Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Masłowicach.
 uchw. 56.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:58:10.
Uchwała Nr 55 w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Masłowice
 uchw. 55.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-12-01 13:56:41.
Uchwała Nr 54 w sprawie pomocy finansowej dla
Gminy Przedbórz.
 uchw. 54.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:58:03.
Uchwała Nr 53 w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków znajdujących się na terenie Gminy
Masłowice.
 uchw. 53.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:57:02.
Uchwała Nr 52 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw. 52.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:52:16.
Uchwała Nr 51 w sprawie przekazania Komendzie
Wpjewdzkiej Policji w Łodzi środków finansowych
z budżetu Gminy Masłowice z przeznaczeniem na
dofinansowanie do remontu samochodu dla
Komisariatu Policji w Przedborzu
 uchw. 51.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:51:16.
Uchwała Nr 50 w sprawie współdziałania gminy
Masłowice z gminą Sulejów, Ręczno,
Aleksandrów, Żytno, Przedbórz i Wielgomłyny w
celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki
Obszaru Funkcjonalnego dla tych gmin w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 - 2020.
 uchw. 50.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:49:14.
Uchwała Nr 49 w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy na prace
konserwatorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie Gminy Masłowice
 uchw. 49.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:46:31.
Uchwała Nr 48 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw. 48.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:44:42.
Uchwała Nr 47 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw. 47.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:43:35.
Uchwała Nr 46 w sprawie wyrażenia woli
kontynuacji członkowstwa Gminy Masłowice w
Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia BUD-UJ
RAZEM w okreise programowania 2014 - 2020.
 uchw. 46.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-11-30 12:42:39.
Uchwała Nr 45 w sprawie powołania Zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2016 - 2019.
 uchw.45.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:57:15.
Uchwała Nr 44 w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy.
 uchw.44.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:55:43.
Uchwała Nr 43 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz z e sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2014 r.
 uchw.43.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:54:38.
Uchwała Nr 42 w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Masłowice do realizacji
projektu systemowego Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej
realizowanego w ramach priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencje w regionach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 uchw..42.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:52:52.
Uchwała Nr 41 w sprawie zmiany uchwały Nr
III/12/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcian przez
Gminę Masłowice długoterminowej pożyczki
bankowej na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z UniiEuropejskiej.
 uchw.41.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:47:53.
Uchwała Nr 40 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2015
- 2018.
 uchw..40.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:33:31.
Uchwała Nr 39 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw.39.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:30:27.
Uchwała Nr 38 w sprawie przystąpenia do
sporządzenia planu zagosodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w sołectwie Strzelce
Małe w gminie Masłowice.
 uchw.38.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:29:19.
Uchwała Nr 37 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice
zatwierdzonego Uchwałą Nr LVII/203/2010 Rady
Gminy Masłowice z dnia 20 października 2010 r.
 uchw.37.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:27:32.
Uchwała Nr 36 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2014
r.
 uchw.36.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:24:28.
Uchwała Nr 35 w sprawie powołania Rady
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Masłowicach.
 uchw.35.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:22:45 | Data modyfikacji: 2015-07-03 10:25:17.
Uchwała Nr 34 w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2015 r.
 uchw.34.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:21:00.
Uchwała Nr 33 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw.33.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:19:09.
Uchwała Nr 32 w sprawie przekazania dotacji z
budżetu Gminy Masłowice dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Masłowicach.
 uchw.32.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:18:03.
Uchwała Nr 31 w sprawie przekazania dotacji z
budżetu Gminy Masłowice dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Chełmie.
 uchw.31.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:16:46.
Uchwała Nr 30 w sprawie udzielenia Powiatowi
Radomszczańskiemu pomocy finansowej.
 uchw.30.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:15:24.
Uchwała Nr 29 zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości ołaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku
 uchw..29.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:13:58.
Uchwała Nr 28 w sprawie terminu, częstotliwości
i trybie uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 uchw.28.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 10:08:35 | Data modyfikacji: 2015-07-03 10:14:29.
Uchwała Nr 27 w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy
 uchw.27.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 14:02:56.
Uchwała Nr 26 w sprawie diet dla sołtysów
sołectw Gminy Masłowice
 uchw.26..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:59:23 | Data modyfikacji: 2015-04-24 14:01:21.
Uchwała Nr 25 w sprawie diet dla radnych Rady
Gminy Masłowice
 uchw.25.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:54:56.
Uchwałą Nr 24 w sprawie ustalenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku
 uchw.24.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:53:41.
Uchwała Nr 23 w sprawie ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 uchw.23.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:50:48.
Uchwała Nr 22 w sprawie ustalenia stawki opłat
za pojemniki
 uchw.22.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:48:35.
Uchwała Nr 21 w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Rdzoniny na lata 2015-2017.
 uchw.21.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:47:31.
Uchwała Nr 20 w sprawie inkasa od osób
fizycznych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy
Masłowice
 uchw.20.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:46:19.
Uchwała Nr 19 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2015
- 2018.
 uch.19.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:44:54.
Uchwała Nr 18 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 uchw.18.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:41:08.
Uchwała Nr 17 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2015 r.
 Uchwałą Nr IV.17.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:46:23 | Data modyfikacji: 2015-04-24 13:43:25.
Uchwała Nr 16 w sprawie: powołania doraźnej
komisji statutowej
 Uchwałą Nr IV.16.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:45:06 | Data modyfikacji: 2015-04-24 13:43:06.
Uchwała Nr 15 w sprawie: zmian w budżecie gminy
na 2015 r.
 Uchwała Nr IV.15.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:42:48 | Data modyfikacji: 2015-04-24 13:42:49.
Uchwała Nr 14 w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i do
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych dla któeych Gmina Masłowice jest
organem prowadzącym
 Uchwała Nr IV.14.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:41:59 | Data modyfikacji: 2015-04-24 13:42:27.
Uchwała Nr 13 w sprawie zmieniająca uchwałę w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty
 Uchwała Nr IV.13.2015.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-02-16 12:40:32 | Data modyfikacji: 2015-04-24 13:42:04.
Uchwała Nr 12 w sprawie zaciągnięcia przez
Gminę Masłowice długoterminowej pożyczki
bankowej na wyprzedzające finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej.
 uchwa12.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:43:34.
Uchwała Nr 11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Masłowice na lata 2015
- 2018.
 uchwa11.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:41:45.
Uchwała Nr 10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Masłowice na rok 2015.
 uchwa10.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:40:27.
Uchwała Nr 9 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2015.
 uchwa9.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:39:22.
Uchwała Nr 8 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014
- 2017.
 uchwa8.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:37:42.
Uchwała Nr 7 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 uchwa7.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:35:55 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:36:27.
Uchwała Nr 6 w sprawie powołania Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Ochrony Środowiska
 uchw 6.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:27:29.
Uchwała Nr 5 w sprawie powołania Komisji Spraw
Obywatelskich, Oświty, Kultury, Zdrowia i Opieki
Społecznej
 uchw 5.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:26:10.
Uchwała Nr 4 w sprawie powołania Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Finansów, Planowania
Przestrzennego, Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa
Publicznego oraz Handlu i Usług
 uchw 4.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:24:49.
Uchwała Nr 3 w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
 uchw 3.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:23:13.
Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłowice
 Uchwa2.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:28:06 | Data modyfikacji: 2014-12-15 10:21:58.
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Masłowice
 Uchwa1.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:27:21 | Data modyfikacji: 2014-12-15 10:21:29.

Zobacz:
   Archiwalne
   2010 r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2014 r. - 2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
Data wprowadzenia: 2014-12-04 14:27:21
Data modyfikacji: 2014-12-15 10:21:29
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl