bip.maslowice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Masłowice www.maslowice.pl
Uchwały Rady strona główna 

2014 r.
Uchwała 226 w sprawie uchwalenia programu
współpracy Gminy Masłowice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2015 r.
 uchwala226.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:04:52 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:41:41.
Uchwała 225 w sprawie wysokości rocznej stawki
podatku od środków transportowych
 uchwala225.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:03:02 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:40:40.
Uchwała 224 w sprawie wysokości stawek podatku
od nieruchomości
 uchwala224.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:02:13 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:38:57.
Uchwała 223 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta
 uchwala223.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:01:26 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:38:26.
Uchwała 222 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 uchwala222.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:00:37 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:37:41.
Uchwała 221 w sprawie przejęcia prowadzenia
zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg
powiatowych
 uchwala221.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2015-01-13 07:57:14 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:36:49.
Uchwałą 220 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 uchwala220.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:10:25 | Data modyfikacji: 2015-01-13 08:28:53.
Uchwała 219 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014
- 2017.
 uchwała219.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:09:24.
Uchwała 218 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice dla terenu położonego w sołęctwach
Granice i Chełmo
 uchwala218.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-10-17 11:05:37.
Uchwała 216 w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy
Masłowice.
 uchwała 216.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:49:12.
Uchwała 215 zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy
finansowej.
 uchwała 215.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:48:06.
Uchwała 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r.
 uchwała 214.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:47:04.
Uchwała 213 w sprawie zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014
- 2017.
 uchwała 213.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-08-21 11:46:05.
Uchwała nr XLVII/212/2014 w sprawie udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy
 Uchwała nr XLVII.212.2014 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:35:52.
Uchwała nr XLVII/211/2014 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2013 r.
 uchwała nr XLVII.211.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:33:25.
Uchwała nr XLVII/210/2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Uchwałą nr XLVII.210.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:30:53.
Uchwała Nr XLVII/209/2014 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2013
rok
 Uchwała Nr XLVII.209.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakąłdu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach za 2013 rok.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:29:49.
Uchwała nr XLVII/208/2014 w sprawie określenia
wysokości opłat za świadczenia Publicznego
Samorządowego Przedszkola w Masłowicach
prowadzonego przez Gminę Masłowice
 uchwała nr XLVII.208.2014 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach prowadzonego przez Gminę Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-07-02 09:28:34.
Uchwała Nr XLVI/207/2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Masłowice na lata 2014-2020
 Uchwała nr XLVI.207.2014 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społęcznych Gminy Masłowice na lata 2014-2020.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 10:36:45.
Uchwała Nr XLVI/206/2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Masłowice w 2014 roku
 Uchwałą Nr XLVI.206.2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2014 roku.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 10:13:22.
Uchwała Nr XLVI/205/2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia
Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy finansowej
 Uchwała Nr XLVI.205.2014 w sprawie udzielenia Powiatowi Radomszczańskiemu pomocy finansowej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:41:12.
Uchwała Nr XLVI.204.2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 Uchwała nr XLVI.204.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:39:54 | Data modyfikacji: 2014-07-02 09:26:31.
Uchwała Nr XLVI.203.2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 Uchwała Nr XLVI.203.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:36:26.
Uchwała Nr XLV/202/2014 w sprawie zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice
na lata 2014-2017
 Uchwała Nr XLV.202.2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Masłowice na lata 2014-2014.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:34:02.
Uchwała Nr XLV.201.2014 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2014 r.
 Uchwała Nr XLV.201.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r..pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:32:42.
Uchwała nr XLV/200/2014 w sprawie
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie
Gminy Masłowice funduszu sołeckiego
 Uchwała nr XLV.200.2014 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Masłowice funduszu sołeckiego.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:31:42.
Uchwała Nr XLV.199.2014 Rady Gminy Masłowice z
dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Masłowice
 uchwała nr XLV.199.2014 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:30:14.
Uchwała Nr XLV/198/2014 z dnia 27 marca 2014 r. -
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
wielolteniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania "
na lata 2014-2020
 Uchwała Nr XLV.198.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:28:46.
Uchwała Nr XLIV/197/2014 w sprawie przekazania
dotacji z budżetu Gminy Masłowice dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach
 Uchwała Nr XLIV.197.2014 w sprawie przekazania dotacji z budżetu Gminy Masłowice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowicach.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:15:58.
Uchwała Nr XLIV/196/2014 w sprawie przekazania
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków
finansowych z budżetu Gminy Masłowice z
przeznaczeniem na dofinansowanie do ułożenia
kostki brukowej przed budynkiem Komisariatu
Policji w Przedborzu
 Uchwała Nr XLIV.196.2014 w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych z budżetu Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:14:20.
Uchwała Nr XLIV/195/2014 w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży
 Uchwała Nr XLIV.195.2014 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:12:28.
Uchwała Nr XLIV/194/2014 w sprawie określenia
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Masłowice
 Uchwała Nr XLIV.194.2014 w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojó alkoholowych na terenie Gminy Masłowice.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:09:41.
Uchwała Nr XLIV/193/2014 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na
2014 r.
 Uchwała Nr XLIV.193.2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Masłowice na 2014 rok.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:08:13.
Uchwała Nr XLIV/192/2014 w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Masłowicach do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych i postanowień
w sprawach związanych z przyznawaniem dodatku
energetycznego
 Uchwała Nr XLIV.192.2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:06:51.
Uchwała Nr XLIV/191/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie gminy Masłowice do
realizacji projektó systemowych Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2014-2015
 Uchwała nr XLIV.191.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Masłowice do realizacji projektów systemowych.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:03:19.
Uchwała Nr XLIV/190/2014 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawwniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz
odstąpienia od zwrotu wydatkó w zakresie
dożywiania
 Uchwała Nr XLIV.190.2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 08:01:20.
Uchwała Nr XLIV/189/2014 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
na lata 2014-2020 .
 Uchwała Nr XLIV.189.2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-02-07 07:59:38.

Zobacz:
   Archiwalne
   2010 r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2014 r. - 2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
Data wprowadzenia: 2014-02-07 07:59:38
Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.maslowice.pl