Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Masłowice  maslowice.pl
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
RODO
Informacje podstawowe
Archiwum
WYBORY I REFERENDA
Prawo o zgromadzeniach
Gmina
Urząd Gminy
Raport o stanie gminy
AKTUALNOŚCI
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Budownictwo
Gospodarka odpadami
Strategia rozwoju
Umowy
Inne
Fundusze Unijne i Krajowe
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenie o naborze
Informacje nieudostępnione
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Nieodpłatna pomoc prawna
Łowiectwo
Konsultacja społeczne
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego strona główna 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Masłowice w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Gminy Masłowice, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Masłowice (http://bip.maslowice.pl/) oraz w serwisie internetowym Gminy Masłowice (http://maslowice.pl)
2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Masłowice (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji);
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

• Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Gminy Masłowice, w szczególności w BIP Gminy Masłowice lub udostępnianych przez jednostki Gminy Masłowice w sposób inny niż w BIP Gminy Masłowice:
Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:
1. poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Masłowice;
2. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3. podania zakresu odpowiedzialności Gminy Masłowice za udostępniane lub przekazywane informacje.

• Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:
Gmina Masłowice może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).
W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Gminę Masłowice w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP Gminy Masłowice lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.

III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

a. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP Gminy Masłowice lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z póź. zm.), albo
b. informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo
c. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
d. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:

a. Nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
b. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

5. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Gmina Masłowice może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:
a. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
b. koszty elektronicznych nośników danych;
c. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

IV. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

1. Gmina Masłowice w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gminy Masłowice, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że:
a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

V. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Masłowice

Gmina Masłowice nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

VI. Zasady odpowiedzialności Gminy Masłowice

Gmina Masłowice nie ponosi odpowiedzialności za:
1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Gminy Masłowice lub w innym gminnym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-24 14:17:14 Informację zaktualizowano 2016-10-24 14:22:01, wprowadzający: Paweł Olczyk
wersja do druku